Skip links

ISO 14001

Система за управление на околната среда

ISO 14001 е широко признат международен стандарт, който определя изискванията за организации, които искат да подобрят своите екологични показатели и да увеличат своята оперативна ефективност. Рамката, която се основава на ISO 14001, ще помогне на организациите да управляват своите краткосрочни и дългосрочни процеси чрез ефективно използване на ресурси, което ще има положително въздействие върху околната среда.

Защо управлението на околната среда е важно за вас?

Управлението на околната среда трябва да бъде приоритет за всяка организация, независимо от нейния размер или индустрия (икономическа дейност). Въпроси, включително изменението на климата, изтъняването на озоновия слой, атмосферното замърсяване, замърсяването на почвата и подпочвените води и изхвърлянето на опасни отпадъци трябва да бъдат основните грижи на правителствата, индустриите и широката общественост на глобално ниво. ISO 14001 предоставя насоки как да се установят политики и процедури, които ще доведат до по-добро екологично представяне. Тези политики ще ви помогнат да поддържате и контролирате въздействието върху околната среда и спазването на нормативните изисквания.

Като бъдете сертифицирани по ISO 14001, вие ще докажете на вашите клиенти и заинтересовани страни, че сте наясно със задълженията за опазване на околната среда. Освен това вие ще прилагате система за управление, която не само намалява въздействието върху околната среда, но също така намалява разходите и повишава ефективността в организацията. С ISO 14001 вашата организация ще получи световно признание, което ще ви позволи да развиете бизнеса си по устойчив начин.

ISO 14001 е стандарт за управление на околната среда, който има множество предимства за организациите, които го прилагат.

Предимства на ISO 14001:2015 за организацията:

  • Изграждане на зелен фирмен имидж и идентификация на фирма ангажирана с опазване на околната среда т.е. Подобрена репутация;
  • Минимизиране въздействието върху околната среда;
  • Повишаване на екологичната осведоменост в рамките на организацията;
  • Намаляване на разходите за енергия, вода и суровини;
  • Нарастване на печалбите след оптимизиране на процесите и разходите;
  • Съответствие с регулаторните изисквания, за избягване на глоби и други санкции.

Сертификация по ISO от Ем Ес – Серт България.

Изпрати запитване    Обадете се:

    0888 956 901