Skip links

Преглед от ръководството – що е то и защо е нужно?

Провеждането на преглед от ръковоството е дейност, която е част от всяка система за управление (СУ), важна и задължителна част от управлението на сертифицирана по ISO система за управление. Това е процес, при който висшите ръководители и управленски екипи преглеждат текущата дейност и постижения на организацията за определн период. Този вид преглед обикновено се провежда периодично и може да включва обсъждане на различни аспекти на бизнеса, като стратегия, финанси, операции, човешки ресурси и други. На практика обаче голяма част от организациите не разбират смисъла и ползите от този преглед и обикновено го правят, защото се изисква от ISO стандартите и от одиторите. Целта на прегледа е да се анализира функционирането на СУ и да се вземат важни решения, които имат отношения към нея за подобряването и развиването й.

Ето някои от основните цели и важни аспекти на прегледа от ръководството:

 • Оценка на постигнатите цели: Прегледът позволява на ръководството да оцени доколко са постигнати поставените цели и да анализира факторите, които са допринесли за успеха или неуспеха.
 • Идентификация на проблеми и възможности: През прегледа се идентифицират проблеми, с които организацията може да се сблъска, както и възможности за подобрения и развитие.
 • Оценка на стратегическото направление: Ръководството преглежда текущата стратегия и решава дали е необходимо направи промени в светлината на промените във външната среда или вътрешните условия на организацията.
 • Управление на риска: Прегледът от ръководството позволява на управленския екип да идентифицира потенциални рискове и да разработи стратегии за тяхното управление.
 • Оценка на ресурсите и ефективността: Ръководството преглежда използването на ресурсите на организацията, включително финансови, човешки и технологични ресурси, за да гарантира ефективност и оптимизация.
 • Комуникация и сътрудничество: Прегледът служи и като форум за комуникация между различните нива на управление в организацията. Това подпомага сътрудничеството и ефективната координация на дейностите.
 • Поддържане на отговорност и отчетност: Прегледът от ръководството играе ключова роля в установяването на отговорност и отчетност в организацията. Всеки отдел и отговорен служител представя напредъка и предизвикателствата пред ръководството.

Някои от най-важните теми, които се разглеждат:

 • състояние на действията от предишни прегледи от ръководството;
 • промени в контекста на организацията – вътрешен и външен;
 • промени в потребностите и очакванията на заинтересованите страни;
 • обратна информация за работата на СУ;
 • обратна информация от заинтересовани страни;
 • резултати от оценяване на риска и състояние на плана за въздействие върху риска;
 • предложения за подобряване на СУ и др.

Прегледът от ръководството е необходим инструмент, като част от системите за управление, който помага на организациите да развиват своите СУ и да се адаптират към промените в бизнес средата. Той предоставя ясна перспектива за постигане на стратегическите цели и подобряване на общата ефективност на организацията.