Skip links

Как стандартите на ISO помагат за постигане на Целите за Устойчиво развитие на ООН

През 2015 г. Организацията на обединените нации определи амбициозен 15-годишен план за справяне с някои от най-належащите проблеми, пред които е изправен светът.

Икономическите, екологичните и обществените измерения са пряко засегнати от стандартите на ISO. Организациите и компаниите, които искат да допринесат за постигането на Целите за устойчиво развитие, ще открият, че международните стандарти предоставят ефективни инструменти, които да им помогнат да се справят с предизвикателството.

Целите за устойчиво развитие представляват амбициозен план за укрепване на мира и просперитета, изкореняване на бедността и опазване на планетата. Те са признати в световен мащаб като съществени за бъдещата устойчивост на нашия свят.

ISO е публикувала повече от 22 000 международни стандарта и свързани с тях документи, които представляват световно признати насоки и рамки, основани на международно сътрудничество. Изградени на базата на консенсус, те осигуряват солидна основа, върху която могат да се развиват иновациите, и са основни инструменти, които помагат на правителствата, промишлеността и потребителите да допринесат за постигането на всяка една от ЦУР.

За всяка цел ISO е определила стандартите, които имат най-значим принос. Със стандартите на ISO, които обхващат почти всички възможни теми – от технически решения до системи, които организират процеси и процедури, има многобройни стандарти на ISO, които съответстват на всяка от Целите за устойчиво развитие. Представихме списък с най-добрите стандарти, с връзки, които ви позволяват да прегледате всеки от тях, за да разберете дали е подходящ за вашите нужди. Можете също така да видите кой технически комитет на ISO е разработил всеки стандарт и да разберете по какво работи в момента.