Skip links

Какво означава ISO?

ISO (International Organization for Standardization) е независима, неправителствена международна организация. Тя е основана на 23 февруари, 1947 г. Задачата ѝ е да разработва стандарти, чието прилагане от организациите е доброволно. Централният ѝ секретариат и орган за управление се намират в Женева, Швейцария.

На различните езици наименованието на организацията би имало различни съкращения. На английски то е IOS, на френски – OIN (Organisation internationale de normalisation), а на български МОС (Международна организация за стандартизация). Затова основателите му решават да използват формата ISO, независимо от езика. Названието произлиза от гръцката дума „isos“, което означава еднакъв.

Целите на Международната организация по стандартизация се отнасят до разработване на международни стандарти, които да бъдат приложими във всяка точка от света и да обхващат възможно най-голям брой сектори от социалния и икономически живот.

ISO стандартите са международни и са резултат от дългогодишен анализ на добрите практики в дадена сфера. Това, което пише в определен стандарт, че „трябва“ отдавна се прилага от лидерите в дадена сфера. Съществен е фактът, че стандартите съдържат универсално приложими изисквания, подходящи за всякакъв вид организация като вид дейност или размери. В тази връзка, често формулировките на изискванията са по-общи, с цел прилагането им от голям кръг организации.

Мислете за тях като за формула, която описва най-добрия начин за правене на нещо. Може да става въпрос за производство на продукт, управление на процес, предоставяне на услуга или доставка на материали – стандартите обхващат огромен набор от дейности.

Стандарти за управление на качеството помагат за по-ефективна работа и намаляване на броя на неуспешните продукти.

Стандарти за управление на околната среда помагат да се намали въздействието върху околната среда, да се намалят отпадъците и да се постигне по-голяма устойчивост.

Стандарти за здраве и безопасност помагат за намаляване на злополуките на работното място.

Стандарти за управление на енергията помагат за намаляване на потреблението на енергия.

Стандарти за безопасност на храните помагат да се предотврати замърсяването на храните.

Стандарти за ИТ сигурност помагат за опазване на поверителна информация.

Визията на ISO за 2030 г. е да прави живота по-лесен, по-безопасен и по-добър. Чрез своите 165 членове, ISO събира експерти, които разработват международни стандарти в отговор на глобалните предизвикателства. Стандартите на ISO подкрепят глобалната търговия, съдействат за постигане на икономически растеж, насърчават иновациите и подпомагат опазването на здравето и безопасността, в името на устойчивото бъдеще.
България е член на ISO от 1955 г.