Skip links

Зелени работни места – що е то?

Околната среда е подложена все повече на натиск от нас хората и нашата дейност. Част от решението е световната икономика да става все по-зелена, да се осигурят висококачествени зелени работни места като противодействие на климатичните промени и природния колапс и не на последно място ще се намали и базработицата.  Създаването на зелени работин места е част от усилието на ЕС да подпомогне решаването на тези проблеми.

Зелено работно място е всяка професионална дейност, която подпомага опазването на околната среда и борбата с климатичните промени чрез спестяване на енергия и суровини, насърчаване на възобновяемите енергийни източници, намаляване на количеството отпадъци и замърсяването или чрез опазване на биологичното разнообразие и екосистемите.

Разработването на устойчиви модели на потребление и производство генерира потенциал за създаване на нови работни места и трансформиране на съществуващите такива във висококачествени зелени работни места , не само в практически всички сектори, но също така и по цялата верига на стойността– от научните изследвания до производството, дистрибуцията и обслужването.

Зелените работни места осигуряват достоен труд, който от своя страна гарантира адекватна социална защита, достатъчни доходи, здравословни условия на труд, спазване на правата на работниците и участие на отделния индивид във вземането на решения, които засягат живота му.