Skip links

Акредитация

Доказателство за компетентност

Какво е акредитация?

Акредитацията е официално признаване способността, на определена организация, да изпълнява конкретни задачи, предоставена от специализиран държавен орган, а именно ИА БСА – Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитация. За организация, акредитирана от ИА БСА, означава, че тя е преминала през строга оценка и текущ мониторинг, за да демонстрира своята компетентност, безпристрастност и капацитет да извършва оценки на съответствието, според международно признати стандарти.

Признание

Доверие

Компетентност

Безпристрастност

Капацитет

Второ ниво на
проверка

Акредитацията може да се разглежда като втори етап на проверка, който осигурява увереност относно дейностите, извършвани от органите за оценка на съответствието. Основната му функция е да повишава доверието между различни страни, включително самият орган за оценка на съответствието, потребители, доставчици на стоки и услуги, клиенти, партньори и публични органи и др.

Цялостен доброволен подход

В много от случаите търсенето на акредитация е доброволно решение, което напоследък става все по-разпространено. Въпреки, че този подход не е задължителен, той набира популярност в регулаторната среда и някои публични органи може да наложат акредитация като предпоставка за бъдещо одобрение и доверие.

Силна
ангажираност

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" е национален орган по акредитация  и единственият в Република България, който има право да извършва акредитация на органи за оценяване на съответствието. За да бъде акредитирана една организация от ИА БСА, тя трябва да докаже своята компетентност и да отговаря на редица условия, като:

  • персонал, достатъчно компетентен и опитен;
  • подходяща материална база и ресурси;
  • утвърдени методи/процедури за работа;
  • имплементирани системи за управление;

  • Държавният и частен бизнес сектор имат по-голямо доверие към сертификати издадени от акредитирана организация;
  • Подпомага растежа и развитието на българските одитори и специалисти;
  • Организацията има доказан опит като стабилен и надежден партньор в областта на сертификация на системи за управление.
акредитация
сертификат
управление на качеството