Околна среда

Опазване

на околна среда

Защо да се сертифицирате по стандарт БДС EN ISO 14001?

EN ISO 14001 е международен стандарт, определящ изискванията към система за управление по околна среда, позволяващи на организацията да разработи и внедри политика и общи цели, вземайки предвид законовите изисквания и другите изисквания, които организацията е приела да изпълнява, както и информацията за значимите аспекти на околната среда.
Този стандарт е приложим във всяка организация, която желае да разработи, внедрява, поддържа и подобрява система за управление по околна среда, да осигурява своето съответствие с политиката по околна среда и да доказва своето съответствие със стандарта.

 

Изберете да Ви сертифицираме по този стандарт чрез заявката за сертификация, която можете да изтеглите от тук.